Kanjertraining

Kanjertraining

De Vlindertuin is een Kanjerschool. Op onze kanjerschool zijn duidelijke regels en afspraken op school, opgesteld door team en leerlingen. De grondgedachte daarbij is dat je in een leef- werkgemeenschap op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Dat geldt zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.

De Kanjertraining – wat je kunt verwachten:

 • Bevordert de sociale interactie;
 • Nodigt uit tot kritische meningsvorming;
 • Is gericht op ontwikkeling van eigen identiteit;
 • Bevordert activiteiten waarbij de buitenwereld wordt betrokken;
 • Besteedt aandacht aan conflicthantering;
 • Bevordert goed burgerschap.

De invoering van de methode Kanjertraining voorziet in een vraag die vaak terugkwam bij ouders/verzorgers en leerkrachten: Communicatie op cognitief gebied is niet zo’n probleem. Maar hoe communiceer je over het sociaal functioneren van kinderen op school en hoe is dit beïnvloedbaar? Met communicatie wordt bedoeld: communicatie met ouders, kinderen en een team. Wij willen wederzijds respect stimuleren bij kinderen, ouders en team. Ook willen wij de kinderen toewijding bijbrengen, omdat het belangrijk is om voor het ideaal te gaan om het samenleven tussen mensen te bevorderen. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te hebben voor het eigen gedrag, voor de omgeving waarin wordt gewerkt en voor het welzijn van de ander.

Om deze visie te bewerkstelligen gaan we uit van de volgende omgangsnormen

 • We helpen elkaar;
 • We vertrouwen elkaar;
 • We spelen niet de baas;
 • We lachen elkaar niet uit;
 • We doen niet zielig;
 • We hebben respect voor onszelf, onze medeleerlingen, onze ouders, de leerkrachten, de dieren, planten en spullen.

Doel

Doel van de kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief)

 • Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Bevorderen van respect voor elkaar;
 • Versterken van sociale vaardigheden bij kinderen;
 • Beheersen door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten;
 • Bewustwording van eigenheid van leerlingen; ik doe mij niet anders voor dan ik in werkelijkheid ben;
 • Verantwoordelijkheid nemen;
 • Bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

Uitgangspunten

 • De Kanjertraining richt zich niet op het bestrijden van het kwaad bij de ander c.q. het andere, maar laat mensen over hun eigen (goedaardige/kwaadaardige) opvattingen nadenken;
 • Kinderen die veel kanjergedrag vertonen voelen zich gelukkiger en meer sociaal geaccepteerd;
 • Eigenheid van de mens;
 • Sociale kennis, kunde en vaardigheden moeten worden aangeleerd;
 • Inhoud van de Kanjertraining sluit aan op de wet actief burgerschap en sociale integratie (2005);
 • Zoek een oplossing in conflicten die goed is voor jou, maar ook goed voor de ander.

Beleidsuitspraken

 • Iedere leerkracht kent het stuk “conflictbeheersing” uit de handleiding. Conflicten tussen kinderen & Conflicten tussen volwassen mensen en kinderen.
 • Als kinderen conflicten veroorzaken gaan wij als volgt te werk: Zie bijlage handelingswijzer.
 • Zorg dat mensen je leren kennen via gesprekken. Immers: “Onbekend maakt onbemind”;
 • Geef kritiek op een positieve manier en doe je voordeel met kritiek;
 • Durf trots te zijn en blij met het leven; wees blij met de ander en het andere;
 • Straatcultuur wordt niet getolereerd. (Wat dit inhoudt staat beschreven in het stuk “conflictbeheersing” van de handleiding van de Kanjertraining);
 • Het aannamebeleid van leerlingen is gericht op draagkracht van leerkrachten, populatie zittende leerlingen en duidelijkheid naar ouders;
 • School is een leerinstelling. School beschermt het leerproces tegen kinderen en ouders die het leerproces ernstig belemmeren;
 • School beschermt de leerlingen en de leerkrachten tegen grensoverschrijdend gedrag van
 • een enkele medeleerlingen/of een enkele ouder/verzorger;
 • Het aannamebeleid van leerkrachten is gericht op integriteit, kwaliteit en zelfvertrouwen;
 • We maken gebruik van conflictbemiddeling zoals omschreven in “conflictbeheersing” (Bemiddelen door leiding en bemiddelen door de klas);
 • De leerkracht respecteert de ouder en verwacht ook respect terug;
 • School hanteert een pestprotocol;
 • School staat niet toe dat een leerling (of een ouder/verzorger) mag doen en laten wat hij wil als dat ten koste gaat van hem- haarzelf en de anderen.

Maak kennis met het team

Ons team bestaat uit twintig gedreven leerkrachten die voor de groepen staan.
Zij worden ondersteund door onze Intern Begeleider en de Zorgcoördinator.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details